Kalcsó Gyula oktatói oldala

Bevezetés a nyelvtudományba

Tematika

 1. A nyelv fogalma, a nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint kommunikációs forma. (Ken. Bev., 1–2., Cr. XI/64., K–T. 1.3.)
 2. A nyelv leírása, a nyelvtan fogalma. A nyelvleírás szintjei, a nyelvtan területei. (Ken. 3., K–T. 1.1., 1.2., Cr. 13., 16–17.)
 3. A nyelv használati formái. A beszélt nyelv és írott nyelv különbségei. Az írás rövid története. (Ken. 11., Cr. 31., 33.)
 4. Hangtani alapfogalmak. Beszédhang és fonéma. (Ken. 4., Cr. 27–28., K–T. 7.)
 5. Alaktani alapfogalmak. Szó, szófaj, morféma, a grammatikai kategóriák. (Ken. 5., Cr. 16., K–T. 6.)
 6. Mondattani alapfogalmak. Szintagmák. Mondattani irányzatok. Frázisszerkezet. Mondatrészek. (Ken. 6., Cr. 16., K–T. 5.)
 7. A jelentéstan , a szövegtan és a pragmatika alapjai. (Ken. 7., Cr. 17., 20–21., K–T. 4.)
 8. A nyelv és a gondolkodás. A nyelv és a megismerés. (Ken. 15–16., K–T. 2.)
 9. A nyelv változatai. Területi és társadalmi változatok. (Ken. 8., Cr. 8–10., K–T. 3.)
 10. A világ nyelvei, nyelvcsaládjai. A nyelvrokonság. A nyelvtipológia és a nyelvi univerzálék. (Ken. 10., Cr. 14., IX., K–T. 8.6.)
 11. A történeti nyelvészet alapjai. A nyelvi változás. (Ken. 9., Cr. IX/54., K–T. 8.)
 12. A nyelvtudomány rövid története, a főbb nyelvészeti irányzatok. (Cr. XI/65., K–T. 9.)

Irodalom

Kötelező irodalom

David Crystal: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 8–10., 13–14., 16–17., 20–21., 27–28., 31., 33., IX., XI.

Kálmán László–Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. 2. jav. és bőv. kiad.Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007. (http://budling.hu/~kalman/course/bevezetes/kalmanTron.pdf)

Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. Bevezető, I–II–III. (1–11.), IV/15–16. (http://eisz.mersz.org/?kdid=17)

Ajánlott irodalom

Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003.

Kéki Béla: Az írás története. Vince Kiadó, Budapest, 2000.

Kugler Nóra–Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Budapest, 2000.

R. Henry Robins: A nyelvészet rövid története. Osiris Kiadó–Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Szilágyi N. Sándor: Világunk a nyelv. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_NI734K2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course