Kalcsó Gyula oktatói oldala

Nyelvtörténet II. (lev.)

Tematika

A magyar szótőrendszer kialakulása és változása  

A magyar névszójelezés története: a számjelölés (-k, -i), a melléknévfokozás jelölésének és a kiemelőjelnek a kialakulása

A magyar birtokos személyjelek kialakulása és fejlődése

A birtokviszony jelölésének a módjai és eszközei nyelvünk történetében: a birtokjel és a birtokos jelző ragja

A tárgy jelölésének fejlődéstörténete

Az ősi (primer) határozórag-rendszer módosulása az ősmagyar kortól

A határozórag-rendszer továbbfejlődése: az ős- és ómagyar korban (a szekundér ragok)

Az magyar igemódok és igeidők jelölésének a története

A magyar igeragozás kialakulása és története: igei személyragjaink eredet szerinti rétegei

Az ikes, a határozott és az általános igeragozás elkülönülése

A magyar névutózás kibontakozása; névutóink állományának, típusainak gazdagodása

A magyar igekötők kategóriájának a keletkezése, gyarapodása

A magyar névelők kialakulása, története

A magyar kötőszók története: kialakulásuk és fejlődésük az összetett mondatok szerkezeti típusaiban

Irodalom

Kötelező szakirodalom

É. Kiss Katalin–Gerstner Károly–Hegedűs Attila: Kis magyar nyelvtörténet. PPKE BTK, Piliscsaba, 2013. 47–102. https://www.mek.oszk.hu/15000/15090/15090.pdf

Kiegészítő szakirodalom

Kiss Jenő—Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Bp. 2003.

129—172, 204—233, 352—371, 393—430, 577—595, 610—617, 632—662, 697—709, 719—724, 739—756, 779—788, 800—803, 824—831.

Bárczi Géza—Benkő Loránd—Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp., 1967. [és újabbak]

181—234, 389—424, 500—502, 512—519, 536—540, 569—580.

A magyar nyelv történeti nyelvtana. I, II/1, II/2. (Főszerk. Benkő Loránd.) Bp., 1991, 1992.

Bárczi Géza: A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Bp., 1951.

Bárczi Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Bp. 1975/1982.

Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988.

Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980. [A Halotti beszédet és az Ómagyar Mária-siralmat értelmező, elemző, magyarázó fejezetek.)

Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek. Bp., 2006.

Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Bp., 2003.  19—155.

Molnár József—Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek.  Bp., 1976.

Zelliger Erzsébet: A Tihanyi Alapítólevél. Pannonhalma, 2005.

Tantárgy kredit

1

Tantárgykód

LBB_MA237K2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course