Kalcsó Gyula oktatói oldala

A nyelvi szintek grammatikája

Tematika

1. Nyelvelméletek – nyelvleírások, nyelv – nyelvtan, a nyelvi szintek

2. Fonetikai, fonológiai kérdések

3. A lexémák szintje: a szófaj fogalma (aktuális, lexikai, grammatikai szófaj; a szófajváltás)

4. A lexémák szintje: a szófaji felosztás problémái

5. A morfémák szintje: a morféma fogalma, osztályozása

6. A morfémák szintje: az alternáció, a szóelemekre bontás problémái (az „előhangzó” kérdése)

7. A morfémák szintje: ragozási/jelezési kérdések

8. A szintagmák szintje: a szókapcsolatok új rendszere (morfológiai, szintaktikai típusú szókapcsolatok)

9. A mondatok szintje: a mondatok szerkezeti típusai, az egyszerű és összetett mondatok határsávja

10. A magyar mondat elemzésének újabb módjai

11. Az alárendelő összetett mondatok új szempontú rendszerezése

12. A szövegszint

Irodalom

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. (részletek)

Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. (részletek)

É. Kiss Katalin – Kiefer Ferenc – Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó, Budapest, 1998. (részletek)

Grammatikai gyakorlókönyv (mintaelemzésekkel és segédanyagokkal). Szerkesztette: P. Lakatoks Ilona. Bölcsész Konzorcium. 2006. (http://mek.niif.hu/04800/04891/04891.pdf)

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NMB_MA103G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course