Kalcsó Gyula oktatói oldala

Nyelvtörténet I. (lev.)

Tematika

1. A nyelvi változás és a nyelvi rendszer kapcsolatai. A nyelvi változások okai. A nyelv történetének fogalma. Intra- és extralingvális tényezői. (KP 13–14., KP 23–68., KMNyt. 8–11.)

2. A magyar nyelvtörténet korszakai. A magyar nyelv történeti vizsgálatának a forrásai. A magyar nyelvemlékek típusai.  (KP 15–22., KMNyt. 11–15.)

3. A hangváltozások általános kérdései: okai, típusai (tónikus és kombinatorikus), lefolyásuk módjai, jellegzetességei. Területi, időbeli és nyelvbeli terjedésük (szórványos, szabályos). (KP 109–114., KMNyt. 18–20.)

4. Mássalhangzórendszerünk ősmagyar kori állapotai (a korszak elején és végén) és változásai. A zöngésségi korreláció kialakulása és terjedése az ősmagyar mássalhangzórendszerben. (KP 115–123., KMNyt. 20–25.)

5. Magánhangzórendszerünk ősmagyar kori állapotai (a korszak elején és végén) és változásai. A szóvégi redukálódási folyamatok az ősmagyar korban és az  ómagyar kor elején (tővégi magánhangzók, diftongusok). (KP 123–127., KMNYt. 25–26.)

6. Mássalhangzórendszerünk állapotai és változásai az ómagyar korban: fonémaváltozások., redukciós folyamatok, egyéb asszociációs változások. (KP 301–317., KMNyt. 28–32.)

7. Magánhangzórendszerünk állapotai és változásai az ómagyar korban. Rövid magánhangzóink változási tendenciái (nyíltabbá válás, labializáció) az ómagyar korban. (KP 318–337., KMNNyt. 32–37., 38–39.)

8. A hosszú magánhangzók és diftongusok fejlődése az ősmagyar kortól. (KMNyt. 26–27., 37., 39–41.)

9. A magyar mássalhangzó- és a magánhangzórendszer állapotai és változásai a középmagyar kor elejétől napjainkig. (KP 596–609., KP 710–718., KP 789–792., KMNyt. 42–46.)

10. A szókincs változásának általános jellemzői. A magyar szókincs eredetbeli rétegei, ezek arányai nyelvünkben. A magyar nyelv ősi és belső keletkezésű szavai. (KP 173–174., KP 176–187., KMNyt. 103–113., 125–126.)

11. Jövevényszórétegek a magyar nyelvben: iráni, török, szláv, német, latin és újlatin jövevényszavak. (KMNyt. 113–121.)

12. Az idegen eredetű szavak meghonosodásának általános jellegzetességei. A vándorszavak, nemzetközi szók. A tükörszavak. (KP 188–193., KMNyt. 121–125.)

Irodalom

Kötelező szakirodalom

Kiss Jenő—Pusztai Ferenc: Magyar nyelvtörténet. Bp., 2003. 13—68; 99—128; 173—203; 279—351; 372—92; 579—609; 618—31; 697—718; 725—38; 781—99; 804—23. https://www.szaktars.hu/osiris/view/kiss-jeno-pusztai-ferenc-szerk-magya...

Kiss Jenő: MNy. 2003, 385—392. https://www.c3.hu/~magyarnyelv/03-4/kissj.pdf

É. Kiss Katalin – Gerstner Károly – Hegedűs Attila: Kis magyar nyelvtörténet. PPKE BTK, Piliscsaba, 2013. https://mek.oszk.hu/15000/15090/15090.pdf

Kiegészítő szakirodalom

Bárczi Géza—Benkő Loránd—Berrár Jolán: A magyar nyelv története. 5—180; 259—373; 489—522.

Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980. [A Halotti beszédet és az Ómagyar Mária-siralmat értelmező, elemző, magyarázó fejezetek.)

A magyar nyelv történeti nyelvtana. I, II/1. (Főszerk. Benkő Loránd.) Bp., 1991, 1992.

Bárczi Géza: A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék. Bp., 1951.

Bárczi Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Bp. 1975/1982.

Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988.

Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek. Bp., 2006. 7—42.

Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Bp., 2003.  19—155.

Molnár—Simon: Magyar nyelvemlékek.  Bp., 1976.

Zelliger Erzsébet: A Tihanyi Alapítólevél. Pannonhalma, 2005.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_MA236K2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course