Kalcsó Gyula oktatói oldala

Nyelvészeti filológia szeminárium

Tematika

1. Módszertani felkészülés a filológiai munkára: a nyelvészet részterületei, tájékozódás a szakirodalomban.

2. A tudományos igényű dolgozatok tartalmi és formai követelményei. Anyaggyűjtés, vázlatírás.

3. A hivatkozási rendszer. Bibliográfia készítése.

4. A nyelvészeti kutatómunka legfontosabb forrásainak és segédeszközeinek megismerése: 19–20. századi leíró nyelvtanok.

5. Szótárak: egynyelvű, kétnyelvű, értelmező, (történeti)-etimológiai. Szótárgyakorlatok.

6. Szótárak: szinonima-, táj-, helyesírási, szóvégmutató és egyéb szótárak. Szótárgyakorlatok.

7. Segédkönyvek, folyóiratok, nyelvészeti sorozatok (MNyTK, NyTudÉrt.), mutatók.

8. Könyvtárismeret, általános könyvtári gyakorlat.

9. Könyvtárismeret, nyelvészeti szakrészleg. Gyakorlat.

10. Könyvtári adatbázisok, internetes portálok. Gyakorlat.

11. Kiemelkedő nyelvészek és munkásságuk.

12. Mai kutatóhelyek bemutatása és tevékenysége (egyetemi tanszékek, MTA Nyelvtudományi Intézet)

Irodalom

Kötelező:

Gyurgyák János 1997: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest. (kijelölt fejezetek)

H. Bottyánfy Éva–Horváth Mária–D. Mátai Mária 1989: Bevezetés az egyetemi nyelvészeti tanulmányokba. Tankönyvkiadó, Budapest.

Ajánlott:

Crystal, David 1998: A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest.

Fercsik Erzsébet 2002: Dolgozatírás – felsőfokon. Krónika Nova, Budapest.

Eco, Umberto 2002: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Szentendre.

Fóris Ágota 2008: Kutatásról nyelvészeknek – Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor 2000: Nyelvi fogalmak kisszótára. Korona, Budapest.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_MA165G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course