Kalcsó Gyula oktatói oldala

Szintetizáló nyelvészet

Tematika

 1. Hangtani elemzések: a magyar magánhangzók és mássalhangzók rendszere.
 2. Hangtani elemzések: alkalmazkodási folyamatok (igazodások, hasonulások, összeolvadások stb.) és helyesírási vonatkozásuk.
 3. Szófajtani elemzések: a magyar nyelv szófaji rendszere.
 4. Szófajtani elemzések: lexikális és aktuális szófajiság, átmeneti, kereszteződő és többszófajú szavak.
 5. Alaktani elemzések: a tőfajták, a morfémák fajtái, kapcsolódásmódjuk.
 6. Alaktani elemzések: névszói és igei paradigmák.
 7. Alaktani elemzések: a szóalkotásmódok (szóképzés, összetétel, egyéb szóalkotásmódok).
 8. Mondattani elemzések: az egyszerű mondat és részei. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja.
 9. Mondattani elemzések: az alárendelő összetett mondatok rendszere. A szemantikai többlettartalmat hordozó mellékmondatok.
 10. Mondattani elemzések: a mellérendelő összetett mondatok.
 11. Mondattani elemzések: a többszörösen összetett mondatok.
 12. A nyelvi szintek kapcsolata, a szövegépítésben betöltött szerepük.

Irodalom

Kötelező irodalom:

Grammatikai gyakorlókönyv. Szerkesztette: P. Lakatos Ilona. Bölcsész Konzorcium, 2006. http://mek.niif.hu/04800/04891/04891.pdf

Keszler Borbála – Lengyel Klára: Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., 2002. ISBN: 9631922189

Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2009. ISBN: 9789631962598

 

Ajánlott irodalom:

Adamikné Jászó Anna – Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. ISBN: 9636970130

A.Jászó Anna szerk. (1999): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Bp., 419- ISBN: 9639088290

Albertné Herbszt Mária (1987): Modern nyelvészet – anyanyelvi oktatás. Tankönyvkiadó. Bp., 125-183. ISBN: 9631804070

Rácz Endre – Szemere Gyula (1982): Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó.  Bp. ISBN: 9631762556

Mondattani feladatgyűjtemény (2004). Összeállította: Kovács Eszter – Koi Balázs. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza.

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NBP_TA074K3

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course