Kalcsó Gyula oktatói oldala

Fonetika (lev.)

Tematika

 1. A fonetika általános kérdései: a fonetika tárgya, meghatározása, története, ágai, kapcsolata más diszciplínákkal
 2. A fonéma fogalma. A fonéma és a fonémavariánsok/allofónok különbségei
 3. A fonetikus írások
 4. A beszéd és az írás kapcsolata
 5. A beszédszervek, a beszéd képzése. A beszédképzés modelljei. A beszédfolyamat fiziológiai és akusztikai jellemzése. Az artikulációs bázis. A beszéd észlelése.
 6. A magyar beszédhangok állománya, általános jellemzés
 7. A magyar magánhangzók rendszere
 8. A magyar mássalhangzók rendszere
 9. A beszédhangok sorozata: a magyar nyelv fonotaktikai felépítése. A fonémák eloszlása a szóalakon belül). A magánhangzó-harmónia.
 10. A beszédlánc fonetikai jelenségei, alkalmazkodási folyamatok. A koartikuláció változatai (igazodás, hasonulások),) és meghatározó tényezői
 11. Az összeolvadás, rövidülés és nyúlás, hangkivetés és hangbetoldás, távhasonulás metatézis
 12. Szupraszegmentális hangjelenségek: hangmagasság, hanglejtés, hangerő, hangosság, időtartam, beszédsebesség, szünet és a szünethordozók.

Irodalom

Kötelező irodalom:

Kassai Ilona 1998. Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

Ajánlott irodalom:

Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó. Budapest.

Kiefer Ferenc (szerk.) 1994. Strukturális magyar nyelvtan II. Fonológia. Osiris. Budapest. 581–632.

Kéki Béla 1975. Az írás története. Budapest.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_MA248G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course