Kalcsó Gyula oktatói oldala

Szociolingvisztika (lev.)

Tematika

1.      A szociolingvisztika tárgya, vizsgálati köre, szemlélete, helye a nyelvtudományon belül

2.      A nyelvi változatosság és a nyelvhasználati sokrétűség. A nyelvi változó. A mai magyar nyelvhasználat tagolódása: a nyelvváltozatok

3.      A szociolingvisztikai kutatás módszerei. A nyelvi adat, az adatgyűjtés, a mintavétel.

4.      A nyelv mint az identitástudat tényezője. A nyelvhasználat társadalmiságának érvényesülése különböző csoportokban, kommunikációs helyzetekben, beszédaktusokban.

5.      A nyelvi szocializáció. A nyelvi hátrány és a nyelvi hátrányos helyzet, az oktatás és a nyelvhasználat összefüggései

6.      A nyelvi attitűd, a presztízs és a stigma. Nyelvi értékítélet. Nyelvi ideológiák.

7.      Beszélőközösség, beszédrepertoár. Gyakorlatközösségek, szaknyelvek, szleng.

8.      A nyelvek és nyelvváltozatok kapcsolata: kétnyelvűség, félnyelvűség, keresztnyelvűség, kettősnyelvűség és diglosszia.

9.      A magyar nyelv határon túli változatainak mibenléte. A ht-változatok sajátosságai, rendszerbeli eltérések a magyar standard nyelvváltozattól.

10.    Nyelvi viselkedés. udvariasság, tiszteletadás.

11.       A nyelvi tervezés és a nyelvpolitika, nyelvművelés. Kodifikáció, sztenderdizáció ~ sztenderdizálás, korpusztervezés, státusztervezés.

12.       Nyelvhasználat és társadalmi nem. A gendernyelvészet fogalma, társadalmi háttere, vizsgálati köre.

Irodalom

Kötelező irodalom:

Kiss Jenő 1995. Társadalom és nyelvhasználat. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kontra Miklós (szerk.) 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Kiadó. Budapest.

Sándor Kára 2001. Szociolingvisztikai alapismeretek. In: Sándor Klára (szerk.), Nyelv, nyelvi jogok, oktatás. 7–48. Szeged. JGyF Kiadó.

Ajánlott irodalom:

A. Jászó Anna–Bódi Zoltán (szerk.) 2002. Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Budapest. Tinta Könyvkiadó.

Cseresnyési László 2004. Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). Budapest. Osiris Kiadó.

Trudgill, Peter 1997. Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. Szeged.

Wardhaugh, Ronald 1995. Szociolingvisztika. Budapest. Osiris Kiadó.

Tantárgykód

LBB_MA246G3

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course