Kalcsó Gyula oktatói oldala

Szóbeli és írásbeli kommunikáció (lev.)

Tematika

1. A nyelvhasználat sokszínűsége és a nyelvi sztenderd
2. A helyesírási kodifikáció, az akadémiai szabályzat ismerete, a közoktatásban elsajátított kompetenciák magasabb szintre emelése.
3. A tulajdonnevek helyesírása, a személynevek és az intézménynevek
4. A tulajdonnevek helyesírása, a földrajzi nevek és a címek
5. Helyesírási gyakorlatok
6. Szövegalkotási gyakorlatok: önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, jegyzőkönyv stb. készítése
7. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció műfajai és nyelvi-stilisztikai normái
8. Osztálytermi kommunikáció
9. Retorikai alapismeretek
10. Digitális kommunikáció
11. A változó nyelv
12. Anyanyelvünk változatai

Irodalom

Kötelező irodalom:
Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit–Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015. ISBN 978-963-284-653-8. Online: http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMT_10.pdf
Ajánlott irodalom:
A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015.
Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. Szemimpex Kiadó, Budapest, 1994
Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova, Budapest, 2003. ISBN963-195-802-7
Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája. Libri Kiadó, Budapest, 2012. ISBN 978963 3100 58 5

Tantárgy kredit

0

Tantárgykód

LOB_MA101A0

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course