Kalcsó Gyula oktatói oldala

Beszédművelés, nyelvi norma

Tematika

1. A nyelvhasználat sokszínűsége és a nyelvi sztenderd

2. A  helyesírási  kodifikáció,  az  akadémiai  szabályzat  ismerete,  a  közoktatásban  elsajátított kompetenciák magasabb szintre emelése.

3. A tulajdonnevek helyesírása, a személynevek és az intézménynevek

4. A tulajdonnevek helyesírása, a földrajzi nevek és a címek

5. Helyesírási gyakorlatok

6. Szövegalkotási gyakorlatok: önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, jegyzőkönyv stb. készítése

7. A szóbeli és az írásbeli kommunikáció műfajai és nyelvi-stilisztikai normái

8. Osztálytermi kommunikáció

9. Retorikai alapismeretek

10. Digitális kommunikáció

11. A változó nyelv

12. Anyanyelvünk változatai

Irodalom

Kötelező irodalom:

Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit–Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015. ISBN 978-963-284-653-8. Online: http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMT_10.pdf

Ajánlott irodalom:

A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015.

Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. Szemimpex Kiadó, Budapest, 1994

Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova, Budapest, 2003. ISBN963-195-802-7

Pléh Csaba: A társalgás pszichológiája. Libri Kiadó, Budapest, 2012. ISBN 978963 3100 58 5

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_NI005G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course