Nagyné Klujber Márta oktatói weboldala

A kisgyermekkor pedagógiája (L)

Tematika

Oktatási cél: Megismertetni a hallgatót a hazai kisgyermeknevelés alapelveivel, sajátosságaival, hogy hozzásegíthessük a helyes gyermekkép és intézménykép megalkotásához. Megismertetni a hallgatót a bölcsődei és gyermekotthoni nevelés céljaival, funkcióival, tevékenység-rendszerével, feladataival. Ismereteket nyújtani a gyermek közvetlen környezetének alakításához, a szabad mozgás, játék feltételeinek megteremtéséhez, a felnőtt felelősségének felismeréséhez. A tantárgy megalapozza a gyermek családi hátterének jobb megismerését, a családdal való hatékony együttműködést.

 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák: Jártasság a projekt rendszerű oktatási formában. Önállóság és szakmai tudatosságot segítő problémamegoldási kompetencia egy felmerülő gyakorlati kérdés elemzéséhez és megoldásához. A gyermek és az őt körülvevő környezet komplex értelmezési képessége, a megfelelő viszonyulások kialakítása, szakmai kommunikációs képesség a kisgyermek nevelési kérdéseiben. 

Követelmények

1. A konzultáción való részvétel a TVSZ szerint

2. Zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszakban

3. Projektfeladat teljesítése a kontaktórán egyeztetett témában csoportosan és egyénileg.

Irodalom

Kötelező irodalom:

  •  A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai. Módszertani levél. Budapest, 2012.
  •  A családi napközi működésének követelményei. Módszertani útmutató. Budapest, 2013.
  •  Bagdy Emőke (1994): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  •  Biztos alapokon – kisgyermekkori nevelés és oktatás. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, Budapest, 2002.
  •  Kissné Fazekas Ibolya (2010): Iránytű antológia 1989-2010. I-II. Válogatás a 20 éves bölcsődei szakmai lapban megjelent írásokból. Tipegő Szegedi Bölcsődei Alapítvány

Ajánlott irodalom:

  • Bakonyi Anna-Karczewicz Ágnes (2016): Az óvodapedagógusok nagykönyve. Net-educatio Kft.
  • F. Várkonyi Zsuzsa (1986): Már százszor megmondtam, Gondolat, Budapest
  • Harcsa István (1996): Az ifjúság életkörülményei. Gyermekek a családban. Családok közötti együttműködés. Budapest, KSH.
  • Kozma Tamás (2001): Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó
  • Réger Zita (1986): Utak a nyelvhez. Akadémiai Kiadó

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

Tantárgykód

LBP_CG119K4

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course