Nagyné Klujber Márta oktatói weboldala

A pedagógiai tárgyak tanításának módszerei (L)

Tematika

Oktatási cél: A pedagógiatanári oklevéllel rendelkező szakemberek speciális helyzetben vannak, mert lehetőségük van pedagógiai tárgyakat tanítani mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban. Egyre több iskolában ismerik föl a sajátélményű szociális tanulás jelentőségét, és ezért alkalmaznak olyan szakembert, aki felkészült a csoportok vezetésére. Mindezeket számításba véve, a pedagógiatanár jelöltnek nagyon széleskörű módszertani felkészültségre van szüksége. A hallgatók e tárgy keretében ismerjék meg a különböző típusú pedagógiai tárgyak tanításának módszereit. Rendelkezzenek alapbiztonsággal a szociális kompetenciát fejlesztő gyakorlatok vezetésében, a csoportok vezetésében, pedagógiai tárgyú előadások megtartásában, szemináriumi csoportmunkák és szakmai beszélgetések vezetésében. Ösztönző tanulási környezettel tegyék képessé a hallgatókat saját pedagógiatanári kompetenciáik megalapozására, fejlesztésére, elemzésére és értékelésére.

 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák:

3. A pedagógiai folyamat tervezése 

6. A tanulási folyamat szervezése és irányítása

4. A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése

8. Szakmai együttműködés és kommunikáció 

Képesség a közép- és felsőfokú oktatáshoz illeszkedő pedagógiai tárgyak kidolgozására, a kompetenciaalapú oktatási folyamat tervezésére, szervezésére, irányítására. Képesség a hallgatók nézeteinek feltárására és formálására alkalmas módszerek kiválasztására és alkalmazására, valamint pedagógiai tantárgyak leírására, a tantárgyleírások elemzésére, értékelésére.

Követelmények

Irodalom

Kötelező irodalom:

  • Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei, Pécsi Tudományegyetem, Pécs – Budapest http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/KG1.pdf
  • Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Osiris Kiadó, Budapest.
  • Falus Iván és Kimmel Magdolna (2003): A portfolió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.
  • Falus Iván (2003, szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Golnhofer Erzsébet – Nahalka István (2001. szerk): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  • Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs
  • M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest
  • Vámos Ágnes (2003): Metafora a pedagógiában. Gondolat Kiadói Kör, Budapest 

Ajánlott irodalom:

  • Kozma Béla (2001): Pedagógia I-II. Comenius, Budapest
  • Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan

A kurzus teljesítését segítő (ajánlott) digitális tananyagok:

 

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

LMP_PD112K3

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course