Dr. Czeglédi László weboldala

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II.

Tematika

 1. A könyvtárak a művelődés rendszerében
 2. A könyvtártörténet tárgya, határterületei és jelentősége
 3. A könyvtárak létrejötte, az ókori mezopotámiai, egyiptomi, kínai és indiai könyvtárak
 4. Az ókori görög és római könyvtárak
 5. A középkori bizánci, arab (iszlám) és nyugat-európai (egyházi és világi) könyvtárak
 6. A reneszánsz könyvtári kultúra jellemzői, fontosabb intézményei
 7. A kora újkor (XVI-XVIII. század) könyvtártípusai és fontosabb gyűjteményei
 8. A könyvtárak belső munkájának jellemzői a kora újkorban és a felvilágosodás idején
 9. A középkori Magyarország könyvtártípusai, fontosabb gyűjteményei
 10. A humanista gyűjtemények Magyarországon; a Bibliotheca Corviniana
 11. A magyarországi és erdélyi könyvtárak a XVI-XVII. században
 12. A magyarországi és erdélyi könyvtárak fejlődése a XVIII. században
 13. Egyházi könyvtárak a Kárpát-medencében
 14. Magyarországi nyomdászattörténet I. (katolikus nyomdák)
 15. Magyarországi nyomdászattörténet II. (protestáns nyomdák)
 16. A magyarországi könyvtári kultúra általános jellemzői a polgárosodás időszakában és a polgári korban (1802-1867), különös tekintettel az Országos Széchényi Könyvtárra
 17. A polgári kor (1789-1945) könyvtári struktúrája, könyvtártípusai és fontosabb intézményei
 18. Híres magyar könyvgyűjtők
 19. Az ún. hagyományos könyvtártípusok fejlődése a második világháborút követő évtizedekben
 20. A magyarországi könyvtárügy és a könyvtári struktúra fejlődése a szocialista modernizációs kísérlet időszakában (1945-1989)
 21. A magyarországi könyvtárügy fejlődési tendenciái a rendszerváltás után (1990-2009)
 22. A helyi könyvtártörténetírás módszertani kérdései

Követelmények

 • Fogalom – évszám feladat megoldása a szóbeli vizsga előtt előre egyeztetett időpontban.
 • Eredményes szereplés a szóbeli vizsgán.
 • Sikertelen szóbeli vizsga esetén utóvizsgára van lehetőség, a Tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott előírások szerint.

Irodalom

Kötelező irodalom (prioritási sorrendben):

Bényei Miklós: A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai 2. – Eger : EKF MII, é. n. – A főiskola e-learning oldalán elérhető elektronikus tananyag

Madas Edit – Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. – Budapest, 2003

Monok István: A művelt arisztokrata. A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI-XVII. században. – Budapest-Eger, 2012

V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában (1473-1800). – Budapest, 1999

 

Ajánlott irodalom:

Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. – Budapest: Akadémiai K., 1996.

Magyar művelődéstörténeti lexikon (Budapest 2003-2012) – a témánkhoz kapcsolódó szócikkek

(A további ajánlott irodalomjegyzéket lásd a tananyagban.)

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

NBP_IK102K4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course