Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelvészet és hangtan (gyógypedagógia, lev.)

Tematika

  1. A fonetika tárgya, módszerei, területei. A nyelvi hangzás
  2. Fonetika és fonológia. Fonetikus lejegyzés
  3. A beszéd fiziológiája. A beszéd kivitelezése (a beszédképző szervek felépítése, működése) és a hallás
  4. Beszédakusztikai alapfogalmak
  5. A szupraszegmentális szerkezet
  6. A magyar magánhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
  7. A magyar mássalhangzók: képzési jegyek és akusztikai szerkezet
  8. Koartikuláció
  9. Hangsorépítési mintázatok, lejegyzési gyakorlatok

Követelmények

A tárgy kollokvium, írásbeli vizsgával zárul a vizsgaidőszakban. (Nagy valószínűséggel online.)

 

A távoktatás módja:

 

A kurzus tananyagának elsajátítása önállóan történik a kurzus honlapján található tananyagok és az egyes témakörökhöz tartozó online tesztsorok segítségével. Az online gyakorló feladatsorok elérhetők a Neptun Vizsgák/Gyakorlás menüpontjából.

 

Irodalom

Markó Alexandra 2018. Fonetika. In: Imrényi András – Kugler Nóra – Ladányi Mária – Markó Alexandra – Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtan. Osiris Kiadó. Budapest. 77–198.

Molnár József 1986. A magyar beszédhangok atlasza. Tankönyvkiadó. Budapest.

Ajánlott irodalom:

Kanizsai Dezső: Beszédhibák javítása. Útmutató és gyakorlókönyv. (Bármelyi kiadás.)

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

LBP_GP134K3

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course