Ludányi Zsófia oktatói oldala

Szófajtan, alaktan gyakorlat (levelező)

Tematika

Az egyes témakörökhöz elolvasandó a Magyar grammatikából (MGr.) a megadott oldalszámú rész. Figyelem: az előadásdiák önmagukban nem elegendők a gyakorlatra való felkészüléshez!

1. A szófajok általános kérdései. A mai magyar nyelv szófaji rendszere. A szófaji határkérdések.
2. Az ige jelentése. Az ige grammatikai és funkcionális szemantikai kategóriái. A módjelek, időjelek, személyragok funkciója. A tranzitivitás, aspektualitás – MGr. 81–90. oldal, a 3. ponttal bezárólag (Az ige szerepe a mondatban már nem kell). Az apróbetűs rész nem kell.
3. A főnevek fogalma, alaktani jellemzői, mondatbeli szerepe – MGr. 127–135. oldal közepéig (A főnévi alaptagú szintagma nem kell már). A 133–134. o. apróbetűs része sem kell.
4. A melléknevek fogalma, alaktani jellemzői, mondatbeli szerepe – MGr.142–147. oldal 5. pontig, ill. a 150. oldalon a 6. pont.
5. A névmások fogalma, típusai, mondatbeli szerepe, szövegtani funkciói – MGr. 152–171. oldal. Apróbetűs nem kell.
6. A segédszók. A mondatszók
7. A morfológia tárgya: a morfémák, morféma fogalma, fajai, a morféma-alternánsok: a morfémarendszerek
8. A  morfémaszerkezet felépítése és elemzése. Az affixumok osztályozása a tőhöz viszonyított helyük szerint. A tővéghangzó, előhangzó, kötőhangzó problematikája. A szuffixumok osztályozása
9. Az igetövek. A névszótövek
10. A szóképzés fogalma, típusai. A képzők jellemző sajátosságai. A magyar nyelv képzőrendszere.
11. A magyar névszóragozás és az esetrendszer
12. A szóképzés és a szóösszetétel fogalma, típusai. Ritkább szóalkotási módok: a rövidítés, a mozaikszó-alkotás

Követelmények

1. Egy 10 bejegyzésből álló nyelvi napló benyújtása. Határidő: 2021. május 16. (Részletek: Beadandó feladatok követelményei menüpont.)
2. A két ZH legalább elégségesre történő megírása.

A féléves jegy a következőképpen áll össze: ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT ITT

  • nyelvi napló – 20 pont
  • 1. ZH – 40 pont (min. 24 pont szükséges a teljesítéséhez)
  • 2. ZH – 40 pont (min. 24 ponttól a teljesítéséhez)

Összesen: 100 pont, 60 pont az elégséges jegy ponthatára.
A ZH-k megírásának időpontját a hallgató tetszés szerint megválaszthatja, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig, május 16-áig ki kell tölteni mindkettőt. Mindkét ZH egy alkalommal pótolható/javítható.

A kurzus teljesítéséhez a konzultáción túl a Magyar grammatika (régi v. új kiadás) megadott fejezeteinek kijegyzetelése (de minimum elolvasása) kötelező, valamint kötelezően megoldandók a megadott feladatok a Keszler--Lengyel-féle Magyar grammatikai gyakorlókönyvből, ill. a P. Lakatos Ilona-féléből. Az ütemezés a Tananyagsegédlet (felhő) menüpontban elérhető linkre kattintva tekinthető meg (Google-táblázat).

Figyelem! Ez csak a gyakorlati jegy. Az elmélet írásbeli kollokviummal zárul, melynek anyaga az előadás és a gyakorlat anyaga!

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBB_MA249G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course