Ludányi Zsófia oktatói oldala

Szófajtan, alaktan előadás (nappali)

Tematika

1. Bevezetés: a grammatika fogalma. A nyelvi egységek szinteződése
2. Az igék osztályozási lehetőségei. Az ige jelentése, az ige funkcionális szemantikai kategóriái: az igeidők, igemódok, az igenemek
3. A főnevek fogalma, alaktani, szófajtani és mondattani jellemzői. A főnevek szófaji határkérdései
4. A melléknevek. A számnevek, vitatott helyük a szófaji rendszerben.
5. A névmások fogalma, alaktani jellemzőik, mondatbeli szerepük és szövegtani funkcióik. A határozószók
6. Az igenevek
7. A segédigék (és segédigenevek) szerepe a szóalak létrehozásában és a mondatban
8. A morfológia tárgya: a morfémák, a morfémaszerkezetek, a morfémarendszerek
9. Az alternáció fogalma, az alternánsok típusai; az alternáció az ige- és a névszóragozásban
10. A morfémaszerkezet felépítése és elemzése
11. A szóképzés
12. A szóösszetétel és egyéb szóalkotásmódok

Követelmények

A kurzus teljesítése önálló munkát kíván, az anyag elsajátítása önállóan történik. Konzultációra e-mailben az óra időpontjában és azon kívül is van lehetőség: ludanyi.zsofia@uni-eszterhazy.hu. Igény esetén Skype-on is elérhető vagyok, kizárólag az óra időpontjában. Skype-elérhetőségem: protonpumpa.

A kurzus teljesítésének módja: írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban (ha lehet, személyesen, ha nem, akkor online). Szükség esetén szóbeli felelettel kiegészítve.

Anyaga: az előadáson és a gyakorlaton elhangzottak. Elméleti kérdések és gyakorlati feladatok is lesznek.

Irodalom

Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. (Új kiadása a Műszaki Könyvkiadónál jelent meg 2017-ben, az is jó.)
P. Lakatos Ilona (szerk.) 2006. Grammatikai gyakorlókönyv.  Bölcsész Konzorcium. Miskolc. http://mek.niif.hu/04800/04891/04891.pdf
Keszler Borbála – Lengyel Klára 2009. Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_MA181K2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course