Ludányi Zsófia oktatói oldala

Szófajtan, alaktan gyakorlat (nappali)

Tematika

1. A szófajok általános kérdései. A mai magyar nyelv szófaji rendszere. A szófaji határkérdések.
2. Az ige jelentése. Az ige grammatikai és funkcionális szemantikai kategóriái. A módjelek, időjelek, személyragok funkciója. A tranzitivitás, aspektualitás
3. A főnevek fogalma, alaktani jellemzői, mondatbeli szerepe.
4. A melléknevek fogalma, alaktani jellemzői, mondatbeli szerepe
5. A névmások fogalma, típusai. Az igenevek
6. A segédszók. A mondatszók
7. A morfológia tárgya: a morfémák, morféma fogalma, fajai, a morféma-alternánsok: a morfémarendszerek
8. A  morfémaszerkezet felépítése és elemzése. Az affixumok osztályozása a tőhöz viszonyított helyük szerint. A tővéghangzó, előhangzó, kötőhangzó problematikája. A szuffixumok osztályozása
9. Az igetövek. A névszótövek
10. A szóképzés fogalma, típusai. A képzők jellemző sajátosságai. A magyar nyelv képzőrendszere.
11. A magyar névszóragozás és az esetrendszer
12. A szóképzés és a szóösszetétel fogalma, típusai. Ritkább szóalkotási módok: a rövidítés, a mozaikszó-alkotás

Követelmények

A kurzust visszavonásig Zoomon tartjuk.

Követelmények:

1. A két házi feladat (szófajtani, ill. alaktani elemzés) határidőre történő benyújtása (Neptun). 1. házi feladat határideje: 2021. március 21., 2. házi feladat határideje: 2021. május 5.

2. Egy 5 bejegyzésből álló nyelvi napló benyújtása. Határidő: 2021. május 16. (Részletek a Beadandó feladatok követelményei menüpontban.)

3. A két ZH legalább elégségesre történő megírása.

4. Maximum 3 hiányzás megengedett. Az online órákon kötelező a kamera bekapcsolása és az aktív órai munka. A kikapcsolt kamerával történő passzív jelenlét hiányzásnak minősül.

A féléves jegy a következőképpen áll össze: ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT ITT

  • 1. házi feladat – 5 pont
  • 2. házi feladat – 5 pont
  • nyelvi napló – 10 pont
  • 1. ZH – 40 pont (min. 24 pont szükséges a teljesítéséhez)
  • 2. ZH – 40 pont (min. 24 ponttól a teljesítéséhez)

Összesen: 100 pont, 60 pont az elégséges jegy ponthatára.

Tudnivalók a pótlásról, javításról

  • Mindkét ZH-t lehet pótolni 1-1 alkalommal.
  • Az időpontokról később értesítem az érintetteket.
  • Pót-pótzéhára nincs lehetőség.

 

Tantárgy kredit

3

Tantárgykód

NBB_MA249G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course