Ludányi Zsófia oktatói oldala / ARCHÍV, MÁR NEM FRISSÍTEM

A nyelvtantanítás módszertana (nappali és levelező)

Tematika

  • A nyelvtan tanításának célja, feladatai és követelményrendszere
  • A kerettanterv (5–6. osztály). A nyelvtantanítás módszertani elvei
  • Új nyelvtani ismeret tanítása I.: előkészítés, új anyag bemutatása, elemzés és általánosítás
  • Új nyelvtani ismeret tanítása II.: nyelvi elemzés (hangtani, szófaji, alaktani)
  • Nyelvi elemzési gyakorlatok
  • Az új ismeret logikai-nyelvi megformálása, új ismeret megszilárdítása
  • A nyelvtani ismeretek alkalmazása: a nyelvtani gyakorlás általános elvei, a nyelvtani elemzés, gyakorlattípusok
  • Az összefoglalás és az ismétlés

Követelmények

A féléves, végleges osztályzat az általam tartott elméleti és a dr. Jánk István által tartott gyakorlati részre adott jegy alapján áll össze.

A kurzus teljesítésének a feltételei:

1. Az egyes témakörökhöz tartozó online tesztsorok legalább 80%-osra történő teljesítése legkésőbb június 13-áig (az eredeti, május 16-ai határidőt meghosszabbítottam). A tesztsorok elérhetők a Neptun Vizsgák/Gyakorlás menüpontjából, többször kitölthetők.

2. A kötelező olvasmány (l. a Kötelező irodalomnál) elolvasása.

3. A kurzus többi részét dr. Jánk István tanár úrnál teljesítik, a kettőre egy jegyet kapnak.

Irodalom

Kötelező irodalom:

Antalné Szabó Ágnes 1995. A szövegszemléletű grammatikatanításról. Magyar Nyelvőr 119(1): 34–44.

Ajánlott irodalom:

Módszertani szakirodalom:

Adamikné Jászó Anna 2008. Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó. Budapest.
Antalné Szabó Ágnes 2002. A grammatikatanítás pedagógiája. In: V. Raisz Rózsa–Zimányi Árpád (szerk.): Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. XIV. anyanyelv-oktatási napok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 216. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 148–152.
Kugler Nóra 2009. Funkcionális grammatikai gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára. Anyanyelv-pedagógia 1: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=153
Kernya Róza (szerk.) 2008. Az anyanyelvi nevelés módszerei. Általános iskola 1–4. osztály. Trezor Kiadó. Budapest.

Referencianyelvtan:

Keszer Borbála – Lengyel Klára (szerk.) 2002. Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

 

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

NBP_TA217G4 / LBP_TA217G4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course