Ludányi Zsófia oktatói oldala

Magyar nyelv és helyesírás (nappali)

Tematika

Hangtani elemzések: a magyar magánhangzók és mássalhangzók rendszere. 

Alkalmazkodási folyamatok (igazodások, hasonulások, összeolvadások stb.) és helyesírási vonatkozásuk.

Szófajtani elemzések: a magyar nyelv szófaji rendszere. 

Lexikális és aktuális szófajiság, átmeneti, kereszteződő és többszófajú szavak.

Alaktani elemzések: a tőfajták, a morfémák fajtái, kapcsolódásmódjuk. 

A névszói és az igei paradigmák. 

A szóalkotásmódok (szóképzés, összetétel, egyéb szóalkotásmódok).

Mondattani elemzések: az egyszerű mondat és részei. Az egyszerű és az összetett mondat határsávja. 

Az alárendelő összetett mondatok rendszere. 

A szemantikai többlettartalmat hordozó mellékmondatok.

A mellérendelő összetett mondatok.

A többszörösen összetett mondatok.

Követelmények

A megszerzett ismeretek értékelési módja: A gyakorlati jegy az órán elvégzett feladatok minősége és a zárthelyi dolgozat eredménye alapján kerül megállapításra.

Számszerűsítve: a kurzus sikeres teljesítéséhez tehát az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

Röpdolgozatok (kis ZH-k) összpontszáma: min. 60%.

Félév végi zárthelyi pontszáma: min. 60%.

Évközi tanulmányi követelmények: aktív órai munka.

ZH-eredmények (folyamatosan frissül).

Irodalom

Kötelező irodalom

A magyar helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015. Elektronikusan elérhető: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12

Grammatikai gyakorlókönyv. Szerkesztette: P. Lakatos Ilona. Bölcsész Konzorcium, 2006. http://mek.niif.hu/04800/04891/04891.pdf

Keszler Borbála – Lengyel Klára: Kis magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., 2002. ISBN: 9631922189

Keszler Borbála – Lengyel Klára: Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2009. ISBN: 9789631962598

 

Ajánlott irodalom:

Adamikné Jászó Anna – Hangay Zoltán (1995): Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. ISBN: 9636970130

A. Jászó Anna szerk. (1999): A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Bp., 419- ISBN: 9639088290

Albertné Herbszt Mária (1987): Modern nyelvészet – anyanyelvi oktatás. Tankönyvkiadó. Bp., 125-183. ISBN: 9631804070

Rácz Endre – Szemere Gyula (1982): Mondattani elemzések. Tankönyvkiadó.  Bp. ISBN: 9631762556

Mondattani feladatgyűjtemény (2004). Összeállította: Kovács Eszter – Koi Balázs. Bessenyei Könyvkiadó. Nyíregyháza.

 

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

NBP_TA251G4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course