Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelvelsajátítás (nappali)

Tematika

febr. 1–7.    Bevezetés, a követelmények ismertetése
febr. 8–14.    Az anyanyelv elsajátítása, a nyelvfejlődés szakaszai 1.
febr. 15–21    Az anyanyelv elsajátítása, a nyelvfejlődés szakaszai 2.
febr. 22–28.    A nyelvi fejlődés és a társas környezet kapcsolata (dajkanyelv)
márc. 1–7.    Az anyanyelv-elsajátítás kritikus periódusa, a „vad gyerekek”
márc. 8–14.    Gyakori beszédhibák
márc. 15–21.    Szótanulás – A hétfői óra elmarad
márc. 22–28.    A nyelvelsajátítás elméletei
márc. 29. – ápr. 4.    Egyéni különbségek a nyelvelsajátításban (korai kezdő, késői kezdő, nemek közötti különbségek)
ápr. 12–18.    Nyelvi szocializáció és nyelvi hátrányos helyzet
ápr. 19–25.    Korai kétnyelvűség
ápr. 26. – máj. 2.    A gyermekkori kétnyelvűség és a később elsajátított nyelv közötti különbségek. Idegennyelv-elsajátítás Félévzáró zárthelyi dolgozat!!!
máj. 3–9.    Zárthelyi dolgozat
máj. 10–16.    Értékelés, pótlás, javítás

Követelmények

A megszerzett ismeretek értékelési módja:

 • röpdolgozatok összpontszáma + félévzáró ZH pontszáma ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK ITT
 • egy 5 bejegyzésből álló nyelvi napló határidőre történő beadása (2021. május 9.)

Évközi tanulmányi követelmények: maximum 3 hiányzás.

Az online órákon kötelező a kamera bekapcsolása és az aktív órai munka.  A kikapcsolt kamerával történő passzív jelenlét hiányzásnak minősül.

 

Irodalom

Kötelező irodalom:

 • Cole, Michael–Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó. 2006. Nyelvelsajátítás című fejezet 300–339.
 • Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Osiris Tankönyvkiadó. 2005. Az anyanyelv elsajátítása című fejezet. 241–306.
 • Karmacsi Zoltán: Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. Poliprint. 2007. A gyermeki nyelvfejlődés az első hat évben c. fejezet. 32–67. http://kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Karmacsi_Ketnyelvuseg_es_nyelvels...
 • Lukács Ágnes: Nyelvelsajátítás. In: Kovács, I., Szamarasz, V. szerk.: Látás, nyelv, emlékezet. Typotex Kiadó, Budapest. 2006. 95–111.
 • Pléh Csaba–Lukács Ágnes szerk. Pszicholingvisztika 1. Akadémiai Kiadó. 2014. Nyelvelsajátítás című fejezet. 443–481.
 • Réger Zita: A nyelvi fejlődés. In: Bernáth L.–Solymosi K. szerk.: Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó. 1997. 181–197.

Ajánlott irodalom:

 • Gósy Mária (1996): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol. Budapest, ISBN: 9638520523
 • Gósy Mária (2009):  A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Budapest: Nikol Kkt. ISBN: 9789638461742
 • Gósy Mária (1997): Beszéd és óvoda. Nikol. Budapest. ISBN: 9789638520531
 • Réger Zita (1990): Utak a nyelvhez. Akadémiai Kiadó SBN 963 9074 32 2

Tantárgy kredit

4

Tantárgykód

NBP_OV539G4

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course