Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelvelsajátítás (lev.)

Tematika

 • Az anyanyelv elsajátítása, a nyelvfejlődés szakaszai 1.
 • Az anyanyelv elsajátítása, a nyelvfejlődés szakaszai 2.
 • A nyelvi fejlődés és a társas környezet kapcsolata (dajkanyelv)
 • Az anyanyelv-elsajátítás kritikus periódusa, a „vad gyerekek”
 • Gyakori beszédhibák
 • Szótanulás
 • A nyelvelsajátítás elméletei
 • Egyéni különbségek a nyelvelsajátításban (korai kezdő, késői kezdő, nemek közötti különbségek)
 • Nyelvi szocializáció és nyelvi hátrányos helyzet
 • Korai kétnyelvűség
 • A gyermekkori kétnyelvűség és a később elsajátított nyelv közötti különbségek. Idegennyelv-elsajátítás

Követelmények

 • a félévzáró elektronikus ZH legalább 60%-osra történő teljesítése (Neptun: Vizsgák/Vizsgázás menüpont), időpont egyeztetése közösen
 • egy 5 bejegyzésből álló nyelvi napló határidőre történő beadása (2021. május 16.)

Irodalom

Kötelező irodalom:

 • Cole, Michael–Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó. 2006. Nyelvelsajátítás című fejezet 300–339.
 • Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Osiris Tankönyvkiadó. 2005. Az anyanyelv elsajátítása című fejezet. 241–306.
 • Karmacsi Zoltán: Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás. Poliprint. 2007. A gyermeki nyelvfejlődés az első hat évben c. fejezet. 32–67. http://kmf.uz.ua/hun114/images/konyvek/Karmacsi_Ketnyelvuseg_es_nyelvels...
 • Lukács Ágnes: Nyelvelsajátítás. In: Kovács, I., Szamarasz, V. szerk.: Látás, nyelv, emlékezet. Typotex Kiadó, Budapest. 2006. 95–111.
 • Pléh Csaba–Lukács Ágnes szerk. Pszicholingvisztika 1. Akadémiai Kiadó. 2014. Nyelvelsajátítás című fejezet. 443–481.
 • Réger Zita: A nyelvi fejlődés. In: Bernáth L.–Solymosi K. szerk.: Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia Kiadó. 1997. 181–197.

Ajánlott irodalom:

 • Gósy Mária (1996): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol. Budapest, ISBN: 9638520523
 • Gósy Mária (2009):  A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Budapest: Nikol Kkt. ISBN: 9789638461742
 • Gósy Mária (1997): Beszéd és óvoda. Nikol. Budapest. ISBN: 9789638520531
 • Réger Zita (1990): Utak a nyelvhez. Akadémiai Kiadó SBN 963 9074 32 2

 

Tantárgykód

LBP_OV539G4

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course