Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Ápolás és táplálkozástan

Tematika

 

Tantárgy neve: Ápolás és táplálkozástan II.

 

Kódja: NBP_CG143G3 LBP_CG143G3

 

Kreditszáma: 3

 

A tanóra típusa: szeminárium heti 2 óra

A számonkérés módja: gyakorlati jegy

A tantárgy tantervi helye: III. félév

Előtanulmányi feltételek: Gyermekgondozási ismeretek

Tantárgyleírás:

Cél: A csecsemő- és kisgyermeknevelő hallgatók elsajátítsák a csecsemő- és kisded ápolásásának elméleti és gyakorlati ismereteit és szakszerű megfigyelési szempontjait.

Felkészíteni a gyermekkorban előforduló akut és krónikus megbetegedésekkel kapcsolatos ellátási feladatokra.

Ismertesse meg a hallgatókkal a családban, gyermekotthonban ápolható betegek ellátásának, utógondozásának feladatait.

Segítse elő, hogy a csecsemő- és kisgyermeknevelő tudja tájékoztatni és segíteni a szülőt/gondviselőt az alapápolás és gondozás feladataiban, továbbá bevonni a prevenciós tevékenységbe.

Felkészíteni a hallgatókat a beteg gyermek táplálásának teendőire.

Kompetenciák: Meggyőződés arról, hogy a csecsemő-kisgyermek fejlődésében a szomatikus és pszichés fejlődés, a gyermek gondozása és nevelése egymástól elválaszthatatlan egységet képez.

Képesség az alapvető gondozási és ápolási feladatok ellátására, amelyek kisgyermekkorban szükségesek

Ismeretek: a hallgató a félév végére alapvető ismeretekkel rendelkezik csecsemő-kisgyermek alapvető gondozási és ápolási feladatok elvégzésében tisztában van  a prevenciós tevékenységekkel

Képességek: a kurzus elvégzésével a hallgató képes lesz felismerni a gyermekkorban előforduló megbetegedéseket  és elvégezni az alap  ellátási feladatokat

Attitűdök/nézetek: a kurzus elvégzésével a hallgató várhatóan a következő attitűdökkel fog rendelkezni:

·   érzékeny és nyitott az ápolás problémaköre iránt

·   fontosnak tartja az elméleti tudást, mely a betegségek felismerését segíti

·   felismeri az ápolási gondozási feladatokat

Tartalom heti bontásban:

1. Az ápolás célja, fogalma

    A csecsemő/kisded megfigyelése, tünetek észlelése

2. Alapismeretek a megbetegedett csecsemő és kisgyermek ellátásáról

    Orvosi vizit a gyermekközösségekben. Segédkezés orvosi vizsgálatoknál

3. Acut gyermekbetegségek. A fertőző betegségekben szenvedők ápolása

4. A lázas csecsemő/kisded ápolása

5. A légúti betegségekben szenvedők ápolása

    Az orr- fül-gégészeti betegségekben szenvedő csecsemők/kisdedek ápolása.

6. A hányós csecsemő/kisded ápolása

    A hasmenéses csecsemő/kisded ápolása

7. Számonkérés ( ZH1) A görcsölő és eszméletlen csecsemők/kisdedek ápolása.

8. A Diabetes mellitusban szenvedők ápolása

9. A szívbeteg csecsemők/kisdedek ápolása, gondozása.

10. Az emésztési és felszívódási zavarban szenvedő kisgyermekek ápolása

11. A húgyúti és vesebetegségben szenvedő csecsemők/kisdedek ápolás

12. A fogyatékos gyermekek ápolása

13. Bántalmazott gyermek” ápolása, gondozása

14. A beteg csecsenő és kisgyermek táplálása. Táplálkozási problémák

      Az étkezés közösségi problémái, diétát igénylő betegségek, gyógyélelmezés.

15. Számonkérés

Módszerek: előadás, gyakorlat, csoportmódszerek

Követelmények, a tantárgy teljesítésének feltételei: az órai aktivitás elvárt, 7. szorgalmi héten zárthelyi dolgozat. Pótlási, javítási lehetőség egyéni megbeszélés szerintVizsgaidőszakban kollokvium. 

Oktató elérhetősége, kapcsolattartás módja: mosoni.anita@uni-eszterhazy.hu

Fogadóóra időpontja: kedd 13.40-15.00

Szakfelelős elérhetősége: Dr Szebeni Rita szebeni.rita@uni-eszterhazy.hu.hu

Az órák időpontja, helyszíne: Neptun kiírás szerint

 

Kötelező irodalom:

          Az ápolástan tankönyve www.tankonyvtar.hu › ... › Alkalmazott tudományok › Egészségügy

·         Sinka Miklósné – Szálteleki Józsefné: Egészségügyi ismeretek. Líceum Kiadó. Eger. 2012.

·         Henter Izabella – Mramurácz Éva – Szabó Zsuzsanna: Táplálkozástani és élelmezéstani ismeretek.  Líceum Kiadó. Eger. 2012.

·         Paulette D Rollant-Joyce J.Hamlit: Gyermekápolás. Medicína Könyvkiadó 2000.

Ajánlott irodalom: Dr Bokor Nándor általános ápolástan-gondozástan

Tantárgy felelőse: Dr. Poczok Miklós

Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Fürné Mosoni Anita

 

Követelmények

Követelmények, a tantárgy teljesítésének feltételei: az órai aktivitás elvárt. Az előre megadott témakörökből kollokvium.

A 7. szorgalmi héten Zárthelyi dolgozat. Javítási lehetőség egyéni megbeszélés alapján.

Irodalom

Kötelező irodalom:

          Az ápolástan tankönyve www.tankonyvtar.hu › ... › Alkalmazott tudományok › Egészségügy

·         Sinka Miklósné – Szálteleki Józsefné: Egészségügyi ismeretek. Líceum Kiadó. Eger. 2012.

·         Henter Izabella – Mramurácz Éva – Szabó Zsuzsanna: Táplálkozástani és élelmezéstani ismeretek.  Líceum Kiadó. Eger. 2012.

·         Paulette D Rollant-Joyce J.Hamlit: Gyermekápolás. Medicína Könyvkiadó 2000.

 

Ajánlott irodalom: Dr Bokor Nándor általános ápolástan-gondozástan

 

 

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_CG106K2 LBP_CG106K2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course