Fürné Mosoni Anita weboldala

AZ EGÉSZSÉGESEBB JÖVŐÉRT!

Egészségtan, elsősegély

Tematika

(1.) Tantárgy neve: Egészségtan – elsősegélynyújtás 

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 2  (kredit%)

A tanóra[1] típusa: szeminárium  

óraszáma: 30 az adott félévben,

 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy

 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): II.

Előtanulmányi feltételek:-

 

Tantárgy-leírás:

Alapvető ismeretek nyújtása az egészséges életmód kialakításának lehetőségeiről, környezet egészségügyi ismeretekről, a különböző egészségkárosító kockázati viselkedésekről, rizikófaktorokról, a stressz és a szorongás szerepéről. Megismertetni a hallgatókkal az egészséges életmódra nevelés területeit, módszereit, eszközeit.

Alapvető egészségügyi ismereteket nyújtani a hallgatóknak, amelyek szükségek az esetleges balesetek sérültjeinek ellátásában, a súlyosabb következmények megelőzésében.

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom

Linda Ewles, Ina Simnett  Egészségfejlesztés Medicína kiadó 2000

Forrai Judit: A magánélet és az egészség kultúrája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2002.

Benkő Zsuzsanna - Tarkó Klára Iskolai Egészségfejlesztés  Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó 2005

Sinka Miklósné: Egészségügyi ismeretek Eger 2012

Hornyák István: Elsősegélynyújtás mindenkinek 2011

www.who.int/topics/health_promotion

 www.healthcare.com

www.egeszseg.hu

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul

 1. tudása

Az egészséges életmód melletti elköteleződés, az egészséges életmód és a környezet tudatos magatartás jelentőségének felismerése.

Alapvető ismeretekkel rendelkezik a testi és lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről

  Tájékozott a baleseti- krízis- és válsághelyzetekben alkalmazható segítségnyújtás, elsősegély lehetőségeiről.

 1. képességei

Saját szakterületén belül képes értelmezni az egészséges életmód kialakításának lehetőségeit,   környezet egészségügyi ismeretek nyújtását, az egészséges életmódra nevelés területeit, módszereit, eszközeit.

Képes elsősegélyt nyújtani, állapotromlást megakadályozni.

 

 1. attitűdje

Érzékeny és nyitott lesz az egészséges életmóddal szemben.

Tudatosan segít a bajba jutott embertársain.

 1. autonómiája és felelőssége

      Tudatosan képviseli az egészséges életmódot

      Felelősséget vállal környezete baleset megelőzésében és állapotromlásának  megakadályozásában.

 

Tartalom heti bontásban:

 1. Az egészség fogalma és az egészséget befolyásoló tényezők
 2. Káros szokások
 3. Táplálkozási ajánlások A testmozgás, sport jelentősége és hatása a szervezetre. A pihenés.
 4. A természetes környezet és az ember. A levegő egészségtartama. Klíma és az időjárás. A víz egészségtana. Szennyvíz és a víz minőség védelme. A talaj egészségtana.
  Hulladék-anyagok és egészségügyi jelentőségük.
 5. A fertőzések leküzdése.
 6. Egészségfejlesztés. Egészségfejlesztési szükségletek. Fontossági sorrend
 7. Tervezés és értékelés
 8. Egészségfejlesztési modellek, gyakorlat
 9. Oxiológia alapok. Az elsősegélynyújtás alapjai. Az élettani alapfogalmak és a normál élettani viszonyok
 10. Az újraélesztés alapszabályai
 11. A sérült vizsgálata, következtetések. A sérülések külső és belső okai. Kezelésük
 12. A belső szervek és az idegrendszer sérülései. A sérülések kezelésének alapelvei.
 13. Vérzések, lágyrész-sérülések, égések ellátása. Csontsérülések esetén elsősegélynyújtás.
 14. Rosszullétek, mérgezések, rovarcsípések elsősegélynyújtása.
 15. A csecsemők és kisgyermekek sérüléseinek ellátásának speciális szabályai Balesetek megelőzésével kapcsolatos védő-óvó szabályok.

 

Módszerek: előadás, gyakorlat, csoportmódszerek

Követelmények, a tantárgy teljesítésének feltételei: az órai aktivitás elvárt. Zárthelyi vizsga.   /zh-t javítani lehetséges/

Oktató elérhetősége, kapcsolattartás módja: mosoni.anita@uni-eszterhazy.hu

Fogadóóra időpontja: kedd 8.00-10.00

Szakfelelős elérhetősége: Dávid Mária: david.maria@uni-eszterhazy.hu

Az órák helyszíne: Érsekkerti épület 8. előadó

 

 

Tantárgy felelőse: Fürné Mosoni Anita Mesteroktató

Tantárgy oktatásába bevont oktató.

 

 


 

[1] Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.

 

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBP_GP115G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course