Nagy Andor weboldala

Történeti demográfia I.

Tematika

1. Bevezetés: a tematika ismertetése, általános tudnivalók.

2. A történeti demográfia tárgya, helye és szerepe a történeti megismerésben és a történettudományban.

- Wrigley, E. A.: Népesedés és történelem. Budapest, 1973. 7-22.

- Faragó Tamás: Történeti demográfia. In: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szerk.: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József. Budapest, 2006. 191-210.

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_bevezetes_a...

3. A történeti demográfia vizsgálati területei

- Massimo Livi-Bacci: A világ népességének rövid története. Bp. 1999. 13-97.

- Kövér György: Népesedés térben, időben. In: Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp. 2006. 38–50. (online: 18-27. )

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorsza...

4. Demográfiai kutatások forrásai I.

- Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. Budapest, 1988. 

http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenetidemografiai...

- Kövér György: A struktúra és tengelyei. In: Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp. 2006. 70-77 (online 40-44.)

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_magyarorsza...

5. Demográfiai kutatások forrásai II.

- Benda Gyula: Keszthely – egy monografikus társadalomtörténeti kutatás demográfiai tanulságai. In: Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Szerk.: Faragó Tamás. Budapest, 2005. 36-50.

- A történeti statisztika forrásai. Szerk.: Kovacsics József. Budapest, 1957. 

http://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_a_tort_statisztika_...

6. A népességszámot meghatározó tényezők a pre-indusztriális Európában; Földművelés, élelmiszertermelés és népességszám. Thomas Malthus elmélete 

- Wrigley, E. A.: Népesedés és történelem. Budapest, 1973. 31-37; 43-52

- Livi-Bacci, Massimo: A világ népességének rövid története. Budapest, 1999. 98-127.

- Granasztói György: A középkori Európa népesedése. In: Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve. a középkor I. Budapest. Osiris, 2005. 67–78. (Online: 44–52)

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_ezer...

7.  ZH

8. A középkori Magyar Királyság népesedési viszonyai és társadalma

- Tatárjárás. Szerk.: Nagy Balázs. Budapest, 2003. 484-507.

- Engel Pál: Szent István birodalma. Budapest, 2001. 268-284.

- Kubinyi András: A magyar királyság népessége a 15. század végén. In: Magyarország történeti demográfiája. Millecentenáriumi előadások. Budapest, 1997. 93-110.

- Friedrich Teutsch: Az erdélyi szászok letelepedésének módjáról. In: Az erdélyi szászok letelepedéséről. Orpheusz Kiadó. Budapest. 2010. 9–37.

9. A török hódoltság népessége

- Pálffy Géza: A 16. század története. Budapest, 2000. 169-189.

- Ágoston Gábor – Oborni Teréz: A 17. század története. Budapest, 2000.

- Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440-1711. (Magyarok Európában II.) Budapest, 1990. 83-86, 226-236.

- Dávid Géza: Magyarország népessége a 16-17. században. In: Magyarország történeti demográfiája. Millecentenáriumi előadások. Budapest, 1997. 93-110.

10. Erdély népesedéstörténete I. 

- Nyárády R. Károly: Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig

http://mek.niif.hu/00900/00983/pdf/emnyar.pdf

- Csetri Elek: Kolozsvár népessége a középkorban és az újkorban. In: Magyarország történeti demográfiája. Millecentenáriumi előadások. Budapest, 1997. 181-186.

- Oborni Teréz: Az Erdélyi Fejedelemség összeírásainak demográfiai forrásértéke. In: Magyarország történeti demográfiája. Millecentenáriumi előadások. Budapest, 1997. 187-192.

- Kristó Gyula: A multikulturális Erdély középkori gyökerei. In: Tiszatáj 55/11 (2001), 91–98.

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/01-11/kristo.pdf

11. Erdély népesedéstörténete II.

- Draskóczy István: Szászföldi összeírások és a Szászföld lélekszáma a 15-16. század fordulóján. In: Magyarország történeti demográfiája. Millecentenáriumi előadások. Budapest, 1997. 125-139.

- Draskóczy István: Az erdélyi Szászföld demográfiai helyzete a 16. század elején. In: Erdélyi Múzeum. 1999. (61. köt.) 1-2. füzet. 1-30. 

http://epa.oszk.hu/00900/00979/00017/01draskoczy.htm

- Franz Schuller: Az erdélyi szász népesség statisztikája. In: Az erdélyi szászok letelepedéséről. Orpheusz Kiadó. Budapest. 2010. 43–88.

http://pangea.blog.hu/2014/12/03/erdelyi_szasz_etnikai_terszerkezet_kial...

http://pangea.blog.hu/2014/12/31/az_erdelyi_szasz_etnikai_terszerkezet_m...

12. ZH

 

Követelmények

A tantárgy követelményei: 2 sikeres ZH, sikeres évközi számokérések, órai aktivitás, óralátogatás a TVSZ-nek megfelelően, kiselőadás tartása.

A kiselőadások időpontjai és témái: 
- február 20. (Pap Gergő):  A demográfiai növekedés: választások és kényszerek.
Irodalom: Livi-Bacci, Massimo: A világ népességének rövid története. Bp. Osiris, 1999. 53-97.
- február 27. (Pikó Árpád Hektor): A családrekonstitúciós vizsgálat
Irodalom: Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. Budapest, 1988. 
- március 6.: A történeti statisztika forrásai
Irodalom: Kovacsics József: Bevezetés a történeti statisztika forrásainak tanulmányozásába. In: Kovacsics József (szerk.): A történeti statisztika forrásai. Bp, 1957.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_VSK_a_tort_statisztika...
- március 13. (Dudás Ágnes):  A népességszámot meghatározó tényezők és Thomas Malthus elmélete 
Irodalom: Wrigley, E. A.: Népesedés és történelem. Budapest, 1973. 31-37.
Livi-Bacci, Massimo: A világ népességének rövid története. Budapest, 1999. 98-127.
- április 10. (Nagy Kitti): A magyar királyság népessége a középkorban
Irodalom: Kubinyi András: A magyar királyság népessége a 15. század végén. In: Magyarország történeti demográfiája. Millecentenáriumi előadások. Budapest, 1997. 93-110.
Engel Pál: Szent István birodalma. Budapest, 2001. 268-284.
- április  24. (Gál Zsolt): A török hódoltság népessége
Irodalom: Pálffy Géza: A 16. század története. Budapest, 2000. 169-189.
Dávid Géza: Magyarország népessége a 16-17. században. In: Magyarország történeti demográfiája. Millecentenáriumi előadások. Budapest, 1997. 141-171.
 

 

Irodalom

Kötelező irodalom:

Wrigley, E. A.: Népesedés és történelem. Budapest, 1973. 

Livi-Bacci, Massimo: A világ népességének rövid története. Budapest, 1999. 

Kovacsics J. (szerk.): Magyarország történeti demográfiája (896-1995). Millecentenáriumi előadások. Bp., 1997.

Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. Budapest, 1988. 

Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Történeti demográfiai tanulmányok. Budapest, 2001.

Faragó Tamás (szerk.): Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Budapest, 2005

 

Tantárgy kredit

2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course