Faragó Boglárka weboldala

Fejlődéslélektan_levelező

Tematika

1.      A személyiség, fejlődéslélektan fogalma, a személyiség fejlődését meghatározó tényezők. Freud pszichoszexuális és Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete.

2.      A fejlődés sajátosságai a különböző életkori szakaszokban: Magzati fejlődés, újszülöttkor.

3.      A fejlődés sajátosságai a különböző életkori szakaszokban: Csecsemőkor.

4.      A fejlődés sajátosságai a különböző életkori szakaszokban: Kisgyermekkor.

5.      A fejlődés sajátosságai a különböző életkori szakaszokban: Óvodáskor.

6.      A fejlődés sajátosságai a különböző életkori szakaszokban: A iskolaérettség. Kisiskoláskor

7.      A fejlődés sajátosságai a különböző életkori szakaszokban: Serdülőkor. Ifjúkor. Felnőttkor.

8.  A rajz fejlődése.

9.  A mozgás fejlődése. A beszéd fejlődése, A gondolkodás fejlődése. Erkölcsi fejlődés

10.  A környezeti hatások szerepe a gyermekek fejlődésében, kiemelten az új információhordozók, infokommunikációs technikák (pl. számítógép, internet stb.) hatása gyermek fejlődésére

Követelmények

A tantárgy teljesítésének követelménye:

  • A tantárgy teljesítéséhez sikeres írásbeli vizsga szükséges 

 

 

Irodalom

Kötelező irodalom:

  • Cole, Michael - Cole, Sheila R.: Fejlődéslélektan. Budapest, Osiris Kiadó, 2004.
  • Mérei Ferenc: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest, 1998.

Ajánlott irodalom:

  • Bagdy E. - Telkes J.: Személyiségfejlesztési módszerek az iskolában. Budapest, Nemzeti TK, 1998.
  • Carver, Charles S. - Scheier Michael F.: Személyiséglélektan. Budapest, Osiris Kiadó, 2000.
  • Hatvani A. - Estefánné Varga M. - Taskó T.: Személyiség- és szociálpszichológiai alapismeretek, Eger, EKF Líceum K., 2001.
  • Keményné Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
  • Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen 2000 8-12, 60-67, 71-81,
  • Salamon Jenő: A megismerő tevékenység fejlődéslélektana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
  • Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése. Pécs, Helikon Kiadó, 2000.

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

 

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LBP_OV525K2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course

Tantárgyleírás (file)