Faragó Boglárka weboldala

A tanulók megismerésének és egyéni bánásmódjának pszichológiája_levelező

Tematika

A tanulók közötti különbségek. Az átlagtól való eltérést jelző tünetek

A tanulmányi teljesítményt befolyásoló tényezők

A tanulási problémák különböző súlyossági fokai, a tanulási nehézségek és zavarok, részképességzavarok jellegzetességei és a pedagógiai segítségnyújtás lehetőségei. Az alulteljesítés háttere.

Integráció – inklúzió: a szegregált és az integrált nevelés sajátosságai, a hátrányos helyzet

A fogyatékkal élő tanulók jellemzői, érzékszervi fogyatékosságok

A fogyatékkal élő tanulók jellemzői, mozgás és beszédfogyatékosság

A fogyatékkal élő tanulók jellemzői, értelmi fogyatékosság

A pedagógiai esettanulmány készítése és szerepe a tanulók fejlesztésében

Az intézményes segítségnyújtás színterei, a nevelési tanácsadó és a pedagógiai szakszolgálatok tevékenysége

 

Követelmények

 • Órai jelenlét (a kurzus 75%-án kötelező a részvétel, pontos érkezés esetén 14:00-től lehet elmenni) és aktivitás
 • Egy önálló házi dolgozat elkészítése 3-4 oldal terjedelemben (Microsoft Word, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus). A hallgatónak ki kell választani egy olyan iskoláskorú tanuló ismerősét, akiről elkészíti az esettanulmányt, a félév során gyakorolt tanuló-megismerési technikák alapján. Ha ez nem megoldható, akkor azt is elfogadom, hogy egy hipotetikus esetet ír le, vagyis nem végzi el a kiválasztott gyerekkel a vizsgálatokat, csak leírja, hogy ennek a gyereknek az esetében milyen vizsgálatokat végzett volna el a hatékony tanulómegismerés érdekében, milyen eredményekre számított volna, és az eredmények birtokában milyen pedagógiai beavatkozásokat tett volna. Ehhez segítséget találnak a következő oldalon: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tanulk_s_tanulcsoportok_megismerse_-_kiemelt_figyelmet_ignyl_tanulk/xi_esettanulmnyok_elemzsi_szempontok.html
 • A házi dolgozat egy esettanulmány, amely a következő felépítést követi:
  • Problémafelvetés, célmeghatározás
  • A megismeréshez alkalmazott konkrét módszerek leírása
  • Vizsgálati eredmények, megállapítások
  • Az adatok alapján tervezett pedagógiai beavatkozások leírása
 • Határidő: 2019.11.17.

 

Irodalom

Kötelező irodalom:

 • Ceglédi Erzsébet - Máth János (2013). Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők vizsgálata. Factors affecting school performance), Alkalmazott Pszichológia13(4), 23-46. Online elérhető: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2014/01/APA_2013_4_Czegledi_Math1.pdf
 • Estefánné Varga Magdolna - Dávid Mária (2013): SNI tanulók támogatása IKT eszközökkel. EKF Líceum Kiadó, Eger.
 • Dávid Mária - Estefánné Varga Magdolna - Farkas Zsuzsanna - Hídvégi Márta - Lukács István (2008) Hatékony tanulómegismerési technikák, Oktatási programcsomag a pedagógusképzés számára. Kiadó: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, Online elérhető: http://www.hiszem.hu/sites/default/files/hatekony_tanulo.pdf
 • N. Kollár Katalin - Szabó Éva (2017). Pedagógusok pszichológiai kézikönyve I-III. Osiris Kiadó, Budapest. I. kötet: pp. 501-550., II. kötet: pp. 316-334. III. kötet: 138-255, 340-359.
 • Tóth-Szerecz, Á. (2015). Sajátos nevelési igényű gyermekek az iskolarendszerben, inkluzív nevelés. Iskolakultúra, 25(11), 115-120. Online elérhető:

Ajánlott irodalom:

 • Bárányné Jámbori Szilvia, Horváth-Militinyi Tünde – Ráczné Török Erzsébet (2013): Tanulók és tanulócsoportok megismerése – kiemelt figyelmet igénylő tanulók
 • Hanák Zsuzsanna (2011): Differenciált munkaformák alkalmazása In.: Megújuló tartalmak a kompetenciaalakú tanárképzésben (módszertani kiadványok sorozat) EKF Eger , 31-51 o. ISBN: 978-963-9894-87-7.
 • Magdolna Varga - Agnes Ludányi (2007): Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXXIV, Sectio Psycologiae „ARION” „Studies from the Field of Applied Psychology and Social Pedagogy” EKF Líceum Kiadó, Eger.
 • Juhász Valéria (2015). Az iskolai teljesítményt befolyásoló tényezők. Új Pedagógiai Szemle, 2015(9-10). Online elérhető: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-iskolai-teljesitmenyt-befolyasolo-tenyezok#main-content

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LOP_PS003G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course

Tantárgyleírás (file)