Faragó Boglárka weboldala

Tanári tevékenység pszichológiája_levelező

Tematika

 • Bevezetés, a kurzus céljainak áttekintése. A szociálpszichológia és a neveléslélektan fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében. A nevelés és oktatáslélektan főbb kérdéskörei, új modellek, irányzatok, kutatások a neveléslélektanban.
 • A szocializáció, a családi és az intézményes szocializáció fő jellegzetességei; a szocializációs zavarok
 • A személypercepció és a Pygmalion effektus, a tanári elvárások hatása a tanulókra.
 • Attitűdök és előítéletek, szerepük az iskola világában.
 • Az iskolai társas kapcsolatok: a csoport, mint szociálpszichológiai jelenség, iskolai csoportok jellegzetességei, a csoportok működését és a társas kapcsolatok alakulását érintő jelenségek
 • Az iskolai társas kapcsolatok: az interperszonális kapcsolat, interperszonális viszonyok az iskolában. Vonzalom, társas hálózatok, konfliktusok az iskolában.
 • Az osztálytermi kommunikáció jellegzetességei, tanár-diák interakciók. Irányítás és fegyelmezés pszichológiai háttere. Nevelői attitűdök, vezetési stílusok.
 • Az iskolai tanulás; az iskolai tanulás motiválása. A tanulás motiválása, a metakogníció szerepe a megismerésben. Tanulási szituációk és hatásaik.
 • A pedagógus szerep pszichológiai aspektusai. A tanári munka pszichológiai problémái, mentálhigiénés kérdések a tanári pályán.
 • Az iskola mint szervezet, szociálpszichológiai értelmezésben.

 

Követelmények

 • A kontaktóra minimum 70%-án való részvétel (TVSZ szerint).
 • Órai aktivitás.
 • Zárthelyi dolgozat: teszt formájában a félév anyagából.
 • Az írásbeli teszt teljesítéséhez 50% szükséges: 0-50% elégtelen, 51-62% elégséges, 63-75% közepes, 76-88 % jó, 89-100% jeles

Irodalom

Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

 • Olweus, D.(1993): Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Blackwell Publishers, Oxford.
 • Gordon, T.(1989): A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat Kiadó, Budapest.
 • Hatvani, Andrea, Estefánné Varga Magdolna, Taskó Tünde (2001): Személyiség és szociálpszichológia. EKF, Eger, 2001.
 • Csibi Sándor, Csibi Mónika (szerk.): Életképek az iskolapszichológia gyakorlatából. Ábel Kiadó, Kolozsvár. 2012.

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok:

 

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

LOP_PS002G2

Kurzus típusa

Levelező tagozat / Correspondence Course

Tantárgyleírás (file)