Ludányi Zsófia oktatói oldala

Nyelvi norma, nyelvpolitika (fordító és tolmács, nappali, 2019. tav.)

Követelmények

1. A kurzuson való aktív részvétel, legfeljebb 3 hiányzás megengedett.

2. Referátum tartása a választott témából prezentációval. A választható tanulmányok listáját l. az Irodalom menüben.

3. Nyelvi napló vezetése és benyújtása (határidő: 2019. 05. 08.). Legalább egy bejegyzést kell tartalmaznia, felső korlát nincs. Az értékelésbe csak a nyelvi napló benyújtásának megtörténte számít bele, a bejegyzések milyensége és mennyisége nem. A nyelvi naplóról további részletek a Tananyagsegédleteknél olvashatók.

4. A két zárthelyi dolgozat legalább elégségesre történő teljesítése.

A zárthelyik anyaga:

  • Az órán elhangzottak.
  • Az elhangzott referátumok anyaga (!!!).
  • A megadott kötelező olvasmányok.

Irodalom

Kötelező irodalom: (A nehezen megszerezhető tanulmányokat elérhetővé fogom tenni.)

Az 1. ZH-ra elolvasandó:

  • Klaudy Kinga 1994. Fordítás és nyelvi norma. In: Kemény Gábor, Kardos Tamás (szerk.): A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest. 57–61.

A 2. ZH-ra elolvasandó:

Az alábbi tanulmányok közül egyet kell választani, és referátumban (kiselőadásban) bemutatni (prezentációval). A nehezen megszerezhető tanulmányokat elérhetővé fogom tenni.

Ajánlott irodalom az egyes témákhoz

Funkcióigés szerkezetek („terpeszkedő kifejezések”):

Tantárgy kredit

2

Tantárgykód

NBB_MA166G2

Kurzus típusa

Nappali tagozat / Full time Course